Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 2581 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.
(dành cho hộ gia đình, cá nhân)
Kính gửi:2 Ghi rõ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, quận, huyện nơi có đất.
 - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
- Ủy ban nhân dân quận, huyện………………
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất (đối với hộ gia đình thì ghi t	ên chủ hộ):	
2. Chứng minh nhân dân số:………… do……………………………
cấp ngày… .tháng…….năm…………………………………………..
3. Địa chỉ thường trú :	
4. Địa chỉ liên hệ:.................................................................Điện thoại:	
5. Khu đất xin chuyển mục đích sử dụng (thuộc phường, xã, quận, huyện):	
............do tôi đang sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc Quyết định giao đất) số.......................do (Ủy ban nhân dân...........................) cấp ngày............tháng...........năm	
6. Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng:............m2 , với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên………...................lập ngày...tháng....năm......) hoặc trích lục bản đồ địa chính số….ngày………của ……………………………………………………………………………..
7. Mục đích sử dụng mới:	
8. Phương thức trả tiền sử dụng đất (nếu có):	
9. Cam kết :	
	- Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;
 - Trả tiền chuyển mục đích sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;
 - Cam kết khác (nếu có):	
 ....................,ngày...........tháng............năm .........
 Người xin chuyển mục đích sử dụng đất
	 	(ký, ghi rõ họ và tên)

File đính kèm:

  • doc108_9763.doc
Biểu Mẫu liên quan