Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Mẫu số 03

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Mẫu số 03, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 03
 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
TÊN CƠ QUAN CẤP
...........................
CHỨNG NHẬN
Tên cơ sở:....................................................................
.................................................................................................................................
Chủ cơ sở: ...................................................................................................
.................................................................................................................................
Địa chỉ kinh doanh:..................................................................................................
.................................................................................................................................
Điện thoại:...........................................Fax:......................................................
ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH ĐỂ:
...........................................................................
, ngày           tháng           năm 20
LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
(Ký tên & đóng dấu)
Số:/20..../ATTP-CNĐK
( Có hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp)

File đính kèm:

  • docxgiay_chung_nhan_co_so_du_dieu_kien_an_toan_thuc_pham_mau_so.docx
Biểu Mẫu liên quan