Quyết định về việc xóa bỏ hình thức xử lý kỷ luật

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 5597 | Lượt tải: 1Download
Tóm tắt tài liệu Quyết định về việc xóa bỏ hình thức xử lý kỷ luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY…
Số: …/…
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUYẾT ĐỊNH
Về việc xóa bỏ hình thức xử lý kỷ luật Ông (bà)…………
[CHỨC DANH] [TÊN CQ]
- 	Căn cứ quyết định số ………….ngày …………………. về việc thành lập cơ quan Nhà nước (nếu là cơ quan dân cử thì căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  do Quốc hội thông qua ngày ….;
- 	Căn cứ Nghị định số 97/1998/NĐ - CP ngày 17 - 11- 1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức;
- 	Xét đề nghị của Ông (bà) ………………….. và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay xoá bỏ hiệu lực kỷ luật
Ông (bà): ……………………………Chức vụ :......................................................................................................
Đơn vị công tác:.......................................................................................................................................................
Kể từ ngày:...............................................................................................................................................................
Điều 2. Ông (bà) …………………..được hưởng các quyền lợi (nếu trước đây bị hạ tầng công tác, hạ cấp bậc kỷ luật, chuyển đi làm việc khác thì nay cần ghi rõ trong quyết dịnh này được hưởng lương như thế nào và bố trí công tác gì)
Điều 3. Các Ông (bà) Vụ trưởng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, …………….. và Ông (bà) ………………. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
                                                                                                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

File đính kèm:

  • docmau-quyet-dinh-xoa-ky-luat-doc-22072012104637-U1.doc
Biểu Mẫu liên quan