Phiếu thanh lý khi nghỉ việc

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Phiếu thanh lý khi nghỉ việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngàytháng.năm.
PHIẾU THANH LÝ KHI NGHỈ VIỆC
Họ tên::..Số CMND:.Cấp bởi CA tỉnh..............
Phòng ban	Chức vụ:	................
Ngày vào làm Công ty :	Hợp đồng Số :	.................
Ngày nghỉ việc/cho thôi việc có hiệu lực :	...................................SDT:................................................
Kết quả bàn giao công việc:
Kết quả bàn giao hồ sơ:
Kết quả bàn giao tài sản, công cụ.
Thanh toán chế độ:
Stt
Khoản thanh toán, giảm trừ
Số lượng
Mức
Thành tiền
Ghi chú
1
Các khoản giảm trừ
1.1
1.2
2
Các chế độ nghỉ việc
2.1
2.2
3
Lương và các khoản phụ cấp
Ghi chú phần tổng cộng
Phần chi tiết theo bảng lương
4
Trách nhiệm bồi thường
4.1
4.2
5
Phí đào tạo
5.1
5.2
6
Phí liên quan tài sản
7
Khác
Tổng cộng
Tổng cộng số tiền phải thanh toán còn lại là:...............................................................................................
Người nghỉ việc được nhận số tiền còn phải thanh toán và quyết định nghỉ việc vào:..............................
Các hồ sơ chứng từ nhận lại:
Sổ Bảo hiểm xã hội: ...................................................................................................................................	
Hồ sơ cá nhân:............................................................................................................................................
Ý kiến của người nghỉ việc
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ý kiến của Quản lý
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ý kiến của Phòng nhân sự
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Người nghỉ việc
Quản lý
Phòng nhân sự

File đính kèm:

  • docphieu_thanh_ly_khi_nghi_viec.doc
Biểu Mẫu liên quan