Đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

doc6 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1374 | Lượt tải: 1Download
Tóm tắt tài liệu Đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
--------------
 ……, ngày……tháng……năm……
ĐƠN ĐĂNG KÝ
CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội
1. Họ và tên (chữ in hoa):.........................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh : .......................................................................................
3. Nơi sinh: ...................................................4. Quốc Tịch :.....................................
5. Số CMTND hoặc hộ chiếu (đính kèm bản sao có chứng thực): ................................
ngày cấp :.....................................................nơi cấp :.............................................
6. Địa chỉ thường trú (ghi chính xác, chi tiết) : ..........................................................
.............................................................................................................................
7. Số điện thoại để liên hệ : di động :.................................... cố định :........................
email : ............................................... website :.....................................................
8. Tên cơ quan, đơn vị công tác : ...........................................................................
Địa chỉ : ................................................................................Điện thoại :................
9. Trình độ chuyên môn (đính kèm bản sao có chứng thực) :
- Giấy chứng nhận hoàn thành khoá học đào tạo về môi giới bất động sản :
Do cơ sở đào tạo ..................................................................cấp ngày :..............
Khoá học tổ chức từ ngày ....................................... đến ngày ...........................
10. Kinh nghiệm nghề nghiệp (nếu có) : ....................................................................
Đề nghị được cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản. Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong Đơn này và cam kết :
- Hiện tại tôi không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ; không trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự ; chấp hành án phạt tù.
- Không phải là cán bộ, công chức nhà nước.
- Hành nghề theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan
Xác nhận của UBND xã,
phường nơi cư trú
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Phụ lục 2 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
--------------
 ……, ngày……tháng……năm……
ĐƠN ĐĂNG KÝ
CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội
1. Họ và tên (chữ in hoa):......................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh : ....................................................................................
3. Nơi sinh: ...................................................4. Quốc tịch :...................................
5. Số CMTND hoặc hộ chiếu (đính kèm bản sao có chứng thực) ...............................
ngày cấp.......................................................nơi cấp ............................................
6. Địa chỉ thường trú (ghi chính xác, chi tiết): ........................................................
..........................................................................................................................
7. Số điện thoại để liên hệ : di động :......................................... cố định :................
email : ............................................... website :...................................................
8. Tên cơ quan, đơn vị công tác : ..........................................................................
Địa chỉ : ....................................................................Điện thoại :..........................
9. Trình độ chuyên môn (đính kèm bản sao có chứng thực):
- Văn bằng chuyên môn được cấp (đại học, cao đẳng ....) : ................................
Loại hình đào tạo (Tại chức, chính quy, .....) : .....................................................
Do trường ..................................................................... cấp năm ...................
- Giấy chứng nhận hoàn thành khoá học đào tạo về Định giá bất động sản :
Do cơ sở đào tạo ......................................................................cấp ngày............
Khóa học tổ chức từ ngày ........................................... đến ngày ........................
10. Kinh nghiệm nghề nghiệp (nếu có) : ...................................................................
Đề nghị được cấp chứng chỉ định giá bất động sản. Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong Đơn này và cam kết :
- Hiện tại tôi không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù.
- Không phải là cán bộ, công chức nhà nước.
- Hành nghề theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
Xác nhận của UBND xã,
phường nơi cư trú
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Phụ lục 4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
--------------
 ……, ngày……tháng……năm…… 
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP LẠI (CẤP ĐỔI)
 CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội
1. Họ và tên (chữ in hoa) :...................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh : ..................................................................................
3. Nơi sinh: ...................................................4. Quốc tịch :.................................
5. Số CMTND hoặc hộ chiếu (đính kèm bản sao có chứng thực) ............................
ngày cấp.......................................................nơi cấp ..........................................
6. Địa chỉ thường trú (ghi chính xác, chi tiết):........................................................
........................................................................................................................
7. Số điện thoại để liên hệ : di động :..........................................cố định :...............
email : ............................................... website :................................................
8. Tên cơ quan, đơn vị công tác : .......................................................................
Địa chỉ : .........................................................................Điện thoại :.................
9. Số chứng chỉ cũ :...................................... cấp ngày : ...................................
10. Lý do xin cấp lại, cấp đổi chứng chỉ : ...........................................................
......................................................................................................................
Đề nghị được cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ Định giá bất động sản. Tôi xin chịu trách về toàn bộ nội dung trong Đơn này và cam kết :
- Hiện tại tôi không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ ; không trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự ,chấp hành án phạt tù.
- Không phải là cán bộ, công chức nhà nước.
- Hành nghề theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
Xác nhận của UBND xã,
phường nơi cư trú
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Phụ lục 3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
--------------
 ……, ngày……tháng……năm…
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP LẠI (CẤP ĐỔI)
CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội
1. Họ và tên (chữ in hoa) :......................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh : ....................................................................................
3. Nơi sinh: .....................................................4. Quốc tịch: ................................
5. Số CMTND hoặc hộ chiếu (đính kèm bản sao có chứng thực): ..............................
ngày cấp :....................................................nơi cấp :............................................
6. Địa chỉ thường trú (ghi chính xác, chi tiết): .........................................................
...........................................................................................................................
7. Số điện thoại để liên hệ : di động .........................................cố định ....................
email : ............................................... website :....................................................
8. Tên cơ quan, đơn vị công tác : ..........................................................................
Địa chỉ : .......................................................................Điện thoại :......................
9. Số chứng chỉ cũ :...................................... cấp ngày : .......................................
10. Lý do xin cấp lại, cấp đổi chứng chỉ : ...............................................................
.........................................................................................................................
Đề nghị được cấp lại (đổi) chứng chỉ Môi giới bất động sản. Tôi xin chịu trách về toàn bộ nội dung trong Đơn này và cam kết :
- Hiện tại tôi không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ ; không trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù.
- Không phải là cán bộ, công chức nhà nước.
- Hành nghề theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
Xác nhận của UBND xã,
phường nơi cư trú
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Phụ lục 5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
--------------
 ……, ngày……tháng……năm…
GIẤY UỶ QUYỀN
NHẬN CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI (ĐỊNH GIÁ) BẤT ĐỘNG SẢN
Kính gửi : Sở Xây dựng Hà nội
1. Họ tên người uỷ quyền :.........................................................................
Số CMTND : ........................... ngày cấp : ....................... Nơi cấp : ..............
Địa chỉ thường trú :.......................................................................................
Có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ Môi giới (Định giá) bất động sản nộp tại Sở Xây dựng Hà nội số : ...............................................
Uỷ quyền cho :
2. Họ tên người được uỷ quyền : .....................................................................
Số CMTND : ........................ ngày cấp : ......................... Nơi cấp : ...............
Địa chỉ thường trú tại : ...................................................................................
Đến Sở Xây dựng Hà Nội nhận chứng chỉ Môi giới (Định giá) bất động sản.
Thời hạn uỷ quyền : Từ ngày............................... đến ngày ............................
Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc phòng công chứng
Người uỷ quyền
Người được uỷ quyền

File đính kèm:

  • docDon-DK-batdongsan.doc