Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

docx3 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1807 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
(Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số: 12 /2005/QĐ-BXD
ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
BỘ XÂY DỰNG
----------
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ *
GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH
Trang bìa 1 (màu đỏ)
Trang bìa 2 (màu trắng)
BỘ XÂY DỰNG
(Chữ ký của người
----------
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH
Ảnh 3x4
(đóng dấu nổi
của cơ quan trực
tiếp cấp chứng
được cấp chứng chỉ)
chỉ)
Chứng chỉ này có giá trị từ ngày .... tháng .....
Số chứng chỉ : **	/ A(B)
năm.....
đến ngày ..... ngày ..... tháng ... năm .......
Trang 3 (màu trắng)
Trang 4 (màu trắng)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Cấp cho ông/bà:
Ngày tháng năm sinh:
Quốc tịch:
Số CMND (hoặc hộ chiếu):
Nơi thường trú:
Trình độ chuyên môn:
Được hành nghề giám sát thi công xây
dựng:
Loại công trình
Lĩnh vực chuyên môn giám sát
Chứng chỉ này có giá trị trong phạm vi
***
........., ngày ..... tháng ..... năm
....
TL.BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY
DỰNG
( Ký, họ và tên, đóng dấu)
Xử lý vi phạm của cơ quan thanh tra:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Trang 5 (màu trắng)
Trang 6 (màu trắng)
Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ
Hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình theo nội dung chứng chỉ này.
Không được tẩy xoá, sửa chữa nội
dung chứng chỉ.
Không được cho thuê, mượn chứng
chỉ này để hành nghề.
Trang bìa 7 (màu trắng)
Trang bìa 8 (màu đỏ)
Ghi chú: * Chứng chỉ có 8 trang, kích thước 85x125.
** Số chứng chỉ: có 02 nhóm số theo mã vùng điện thoại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
và 4 số số thứ tự cấp tại địa phương.
(Ví dụ chứng chỉ hành nghề cấp ở Hà Nội ghi là : 04 - 0001, TPHCM ghi là : 08 - 0002 v.v... ) có thêm chữ cái A (B) nếu là cấp lại lần 1 (2).
*** Ghi rõ giá trị hành nghề trong phạm vi cả nước hay giới hạn vùng sâu vùng xa (huyện, tỉnh).

File đính kèm:

  • docxquyet_dinh_12_1_498.docx
Biểu Mẫu liên quan