Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1297 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ, ngành, TCT:.................. 
UBND tỉnh, TP:...................
Đơn vị:................................. 
Mẫu 02/TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/TT-BTC 
ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính)
BẢNG TỔNG HỢP
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, CÁC TỔ CHỨC, CÔNG TY NHÀ NƯỚC
(Dùng cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước
để tổng hợp các cơ sở nhà, đất đã kê khai theo Mẫu 01/HC-SN-DN)
STT
TÊN ĐƠN VỊ
CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
ĐỊA CHỈ NHÀ, ĐẤT BÁO CÁO
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT (m2)
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÀ
Tổng diện tích
Trong đó
Số ngôi nhà
Kết cấu chính
Tình trạng nhà
DT
XD
(m2)
Tổng DT sàn XD
(m2)
Trong đó (m2)
Thuê của tổ chức, cá nhân khác
Trụ sở
SX KD DV
Làm nhà ở
Cho thuê, mượn
Bị chiếm dụng
Sử dụng khác
Chưa sử dụng
Trụ sở
SX KD DV
Làm nhà ở
Cho thuê, mượn
Sử dụng khác
Chưa sử dụng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày ... tháng ... năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docbangtonghop.doc