Giấy đặt cọc mua nhà

docx2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1526 | Lượt tải: 1Download
Tóm tắt tài liệu Giấy đặt cọc mua nhà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------
GIẤY ĐẶT CỌC
Hôm nay, ngày … tháng … năm ……, tại Số.......................................................................................
Thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm:
BÊN BÁN (GỌI TẮT LÀ BÊN A)
Bà:..........................................................................................................................................................
CMND số:..........................................................................cấp tại:........................................................
Và Ông:.................................................................................................................................................
CMND số:..............................................................................cấp tại:....................................................
Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................................
Đồng sở hữu ngôi nhà số:......................................................................................................................
Bà đã uỷ quyền toàn bộ cho Ông (có Giấy uỷ quyền kèm theo) trong việc bán ngôi nhà tại số:..........
................................................................................................................................................................ BÊN MUA (GỌI TẮT LÀ BÊN B) Ông/Bà:..................................................................................................................................................
CMND số:..............................................................................cấp tại:....................................................
Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................................
Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất thoả thuận những điều khoản sau:
Điều 1: Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền là:…………... để đảm bảo cho việc thực hiện Hợp đồng mua/bán ngôi nhà tại số.........................................................................................................................
Điều 2: Khi Hợp đồng mua/bán nhà được thực hiện, số tiền trên sẽ được trừ vào nghĩa vụ trả tiền của Bên B. Nếu Bên B từ chối việc thực hiện Hợp đồng mua/bán nhà thì số tiền trên sẽ thuộc về Bên A. Nếu Bên A từ chối việc thực hiện Hợp đồng mua/bán nhà thì ngoài việc phải trả lại cho Bên B số tiền trên, Bên A còn phải trả cho Bên A số tiền là:.......................................................................
Điều 3: Hai bên cùng đọc lại những điều trên, hiểu rõ nội dung và đồng ý ký tên dưới đây để làm bằng chứng.
BÊN A	BÊN B
NGƯỜI LÀM CHỨNG 1	NGƯỜI LÀM CHỨNG 2

File đính kèm:

  • docxGiay_Dat_Coc_Mua_Nha.docx