Biểu mẫu Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) ..
- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................
- Địa chỉ: ...........................................................................................................................
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: .....................................................................
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .........................................................................
- Người đại diện theo pháp luật: . Chức vụ: ...........................................
- Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................
Hiện đang là chủ đầu tư dự án: ..........................................................................................
Thuộc địa bàn xã  huyện . tỉnh ...........................................................  
Đề nghị được chuyển nhượng toàn bộ dự án  với các nội dung chính như sau:
I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN
1. Tên dự án: ....................................................................................................................
2. Địa điểm: ......................................................................................................................
3. Nội dung và quy mô dự án: ...........................................................................................
4. Diện tích sử dụng đất: ...................................................................................................
5. Diện tích đất xây dựng: .................................................................................................
6. Tổng mức đầu tư: .........................................................................................................
7. Nguồn vốn đầu tư: ........................................................................................................
8. Tóm tắt tình hình triển khai dự án: ...................................................................................
II. LÝ DO XIN CHUYỂN NHƯỢNG:
.........................................................................................................................................
III. ĐỀ XUẤT CHỦ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG LÀ: (Tên chủ đầu tư mới; địa chỉ; người đại diện; năng lực tài chính; kinh nghiệm)
IV. PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:
.........................................................................................................................................
V. CAM KẾT:
.........................................................................................................................................
(Có báo cáo tình hình thực hiện dự án gửi kèm theo)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
, ngày .... tháng . năm ..
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxbieu_mau_don_de_nghi_cho_phep_chuyen_nhuong_toan_bo_du_an.docx