Biên bản hiện trường

pdf1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 13/06/2022 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biên bản hiện trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
..............., ngày....tháng....năm.....
BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG
Số: .............../BBHT
Công trình: ............................................................................................................................
Địa điểm: ...............................................................................................................................
1. Thời gian và địa điểm:
Vào lúc .... giờ ...... tại ..................................................................... Chúng tôi gồm:
2. Thành phần
Đại diện:
Ông: .................................................. Chức vụ .....................................................................
Ông: .................................................. Chức vụ .....................................................................
Đại diện:
Ông: .................................................. Chức vụ .....................................................................
Ông: .................................................. Chức vụ .....................................................................
Đại diện:
Ông: .................................................. Chức vụ .....................................................................
Ông: .................................................. Chức vụ .....................................................................
3. Nội dung
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. Kết luận: Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng
nghe và ký tên. Biên bản kết thúc lúc ..... giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành ..... bản,
mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.
..............................
(Ký và ghi rõ họ tên)
..............................
(Ký và ghi rõ họ tên)
..............................
(Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • pdfbien_ban_hien_truong.pdf
Biểu Mẫu liên quan