Mẫu Quyết định ban hành kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

doc1 trang | Chia sẻ: Xuân Hoa | Ngày: 26/04/2024 | Lượt xem: 456 | Lượt tải: 4Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Quyết định ban hành kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động năm 2023, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY TNHH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /QĐ-ATVSLĐ
Hải Dương, ngày  tháng  năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch An toàn, vệ sinh lao động năm 2023
TỔNG GIÁM ÐỐC CÔNG TY 
- Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015;
- Căn cứ vào kết quả thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2022;
- Theo ý kiến của Ban Chấp hành Công đoàn cở sở, 
QUYẾT ÐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành “Kế hoạch An toàn, vệ sinh lao động năm 2023” gồm các nội dung theo Phụ lục đính kèm. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Ðiều 3. Trưởng các Phòng / Ban và bộ phận liên quan trong doanh nghiệp căn cứ Quyết định thi hành./. 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

 TỔNG GIÁM ĐỐC

File đính kèm:

  • docmau_quyet_dinh_ban_hanh_ke_hoach_an_toan_ve_sinh_lao_dong_na.doc
  • xlsxPhu luc kem theo ke hoach ATVSLD 2023.xlsx
Biểu Mẫu liên quan