Đơn đề nghị Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm - Mẫu số 06

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn đề nghị Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm - Mẫu số 06, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 06
 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Kính gửi: .. (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP)
Tên tổ chức/doanh nghiệp: ...
Tên người đại diện:
Giấy CNĐKDN (hoặc CMTND đối với người đại diện) số  cấp ngày .. tháng .. năm , nơi cấp 
Địa chỉ: .., Số điện thoại 
Số Fax   E-mail 
Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm chúng tôi đã hiểu rõ các quy định và kiến thức về an toàn thực phẩm. Nay đề nghị Quý cơ quan tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức cho chúng tôi theo quy định với danh sách gửi kèm theo.
Địa danh, ngày .. tháng  năm .
Đại diện Tổ chức/cá nhân
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
Danh sách đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của.. .. (tên tổ chức)
TT
Họ và Tên
Năm sinh
Nam
Nữ
Số CMTND
Ngày, tháng, năm cấp
Nơi cấp
Địa danh, ngày .. tháng  năm
Đại diện Tổ chức xác nhận
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxdon_de_nghi_xac_nhan_kien_thuc_ve_an_toan_thuc_pham_mau_so_0.docx
Biểu Mẫu liên quan