Mẫu Bảng kê lâm sản (Áp dụng đối với sản phẩm gỗ)

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Bảng kê lâm sản (Áp dụng đối với sản phẩm gỗ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	Tờ số .. /Tổng số tờ.
BẢNG KÊ LÂM SẢN
(Áp dụng đối với sản phẩm gỗ)
Số: .. / ..(1)
Thông tin chung:
Tên chủ lâm sản: ..
Giấy đăng ký kinh doanh/mã số doanh nghiệp (đối với DN): ..
Địa chỉ: ..
Số điện thoại liên hệ: ..
Nguồn gốc lâm sản(2): 
Số hoá đơn kèm theo (nếu có): . ; ngày 
Phương tiện vận chuyển (nếu có): . biển số/số hiệu phương tiện ....
Thời gian vận chuyển ... ngày; kể từ ngày .... đến ngày ..
Vận chuyển từ . Đến: ..
TT
Tên sản phẩm gỗ(3)
Số nhãn nhiệu đánh dấu (nếu có)
Tên gỗ nguyên liệu
Số lượng hoặc khối lượng sản phẩm
Đơn vị tính
Ghi chú
Tên phổ thông
Tên khoa học
Tổng số lượng hoặc khối lượng đối với từng loài sản phẩm có trong bảng kê: ..
...
.. ngày .... tháng ... năm 
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM LÂM SỞ TẠI(4)
Vào sổ số: .. /  (5)
(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
... ngày .. tháng . năm 
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký ghi rõ họ tên đối với cá nhân)
___________________________
Ghi chú:
(1) Chủ lâm sản ghi số thứ tự theo số bảng kê lâm sản đã lập trong năm. Ví dụ 18/001: 18 là năm 2018, 001 là số thứ tự bảng kê đã lập;
(2) Ghi nguồn gốc gỗ nguyên liệu từ rừng tự nhiên, gỗ sau xử lý tịch thu, gỗ rừng trồng, vườn nhà, cây trồng phân tán hoặc gỗ nhập khẩu, có bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản bán theo quy định tại Thông tư này;
(3) Ghi tên của sản phẩm gỗ, ví dụ: bàn, ghế, gỗ băm dăm, ván bóc, ván ép, viên nén ;
(4) Chỉ xác nhận đối với lâm sản quy định tại Điều 6 Thông tư này;
(5) Cơ quan xác nhận ghi rõ hai số cuối của năm xác nhận và số tứ tự bảng kê đã xác nhận trong năm. Ví dụ 18/001: 18 là năm 2018, 001 là số thứ tự bảng kê đã xác nhận.

File đính kèm:

  • docmau_bang_ke_lam_san_ap_dung_doi_voi_san_pham_go.doc
Biểu Mẫu liên quan