Mẫu Danh mục hợp đồng tái bảo hiểm - Mẫu số 02-1/TBH-TB

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 13/06/2022 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Danh mục hợp đồng tái bảo hiểm - Mẫu số 02-1/TBH-TB, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 02-1/TBH-TB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/ 11/2013 của Bộ Tài chính)
PHỤ LỤC
DANH MỤC HỢP ĐỒNG TÁI BẢO HIỂM 
(Kèm theo Thông báo (chính thức) ngày)
[01]Tên tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài hoặc tổ chức được uỷ quyền:	
[]16 [02] Mã số thuế:
[03] Địa chỉ: 	
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):	
[ [05] Mã số thuế:
STT
Loại Hợp đồng
Đại diện ký kết
Thời gian thực hiện hợp đồng
Trách nhiệm pháp lý và cam kết của các bên
Đối tượng có thẩm quyền kết hợp đồng
Các nội dung liên quan đến thuế trong hợp đồng
Bên Việt Nam
(ghi rõ tên, mã số thuế)
Bên nước ngoàiGhi chú: - Trường hợp Đại diện ký kết hợp đồng là Văn phòng đại diện, phải ghi rõ Văn phòng đại diện là đối tượng cư trú của Nước ký kết.
	- TBH: tái bảo hiểm
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
A: Hợp đồng TBH P&I
1
2
.
B: Hợp đồng TBH kỹ thuật
1
2
.
.
	Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:.
Chứng chỉ hành nghề số:.......
Ngày .......tháng ....năm ....
 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docmau_danh_muc_hop_dong_tai_bao_hiem_mau_so_02_1tbh_tb.doc
Biểu Mẫu liên quan