Mẫu Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm - Mẫu số 02a

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm - Mẫu số 02a, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 02a- Mẫu Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương)
UBND THỊ XÃ THUẬN AN
PHÒNG KINH TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC 
VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
Số: 	 /20... /XNTH-KT
Căn cứ Thông tư liên tịch số ....... và nội dung, tài liệu kiến thức an toàn thực phẩm của (cơ quan theo Điều 13 của Thông tư liên tịch ....)
...(tên cơ quan xác nhận).... xác nhận các ông/bà thuộc tổ chức:
Tên tổ chức/ Cá nhân: ..................................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhậnhoạt động của chi nhánh,văn phòng đại diện/ CMTND số ................, cấp ngày .............. nơi cấp: ................................
Điện thoại: ........................................................Fax:.....................................
(có tên trong danh sách kèm theo Giấy này) có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. 
	Giấy này có giá trị hết ngày..... tháng .... năm ........
............, ngày......tháng.......năm
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN XÁC NHẬN
(ký tên, đóngdấu)

File đính kèm:

  • docmau_giay_xac_nhan_kien_thuc_ve_an_toan_thuc_pham_mau_so_02a.doc