Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (dùng cho tổ chức)

docx3 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1640 | Lượt tải: 1Download
Tóm tắt tài liệu Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (dùng cho tổ chức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
(Dùng cho tổ chức)
[01] Kỳ tính thuế: Năm ...
Người nộp thuế
[02] lần đầu:	[03]	bổ sung lần thứ: ........
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
[04] Tên tổ chức:	[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ nhận thông báo thuế:
[06.1] Tổ/thôn:	[06.2] Phường/xã/thị trấn:
[06.3] Quận/huyện:	[06.4] Tỉnh/Thành phố: [07] Điện thoại:	[08] Số tài khoản-tại ngân hàng (nếu có): [09] Tên tổ chức:
Đại lý thuế (nếu có)
[10] Mã số thuế:
[11] Địa chỉ nhận thông báo thuế: [11.1] Phường/xã/thị trấn:
[11.2] Quận/huyện:	[11.3] Tỉnh/Thành phố:
[11.4] Điện thoại:	[11.5] Fax:	[11.6] Email:................
[11.7] Hợp đồng đại lý thuế :	Số:	Ngày .../.../.....
Thửa đất chịu thuế
[12] Địa chỉ:	[13] Tổ/Thôn:
[14] Phường/xã/thị trấn:	[15] Quận/huyện:	[16] Tỉnh/Thành phố: [17] Đã có giấy chứng nhận (GCN) số:	[17.1] Ngày cấp:
[17.2] Thửa đất số:	[17.3] Tờ bản đồ số:	[17.4] Diện tích: [17.5] Mục đích sử dụng:
4. [18] Đối tượng miễn, giảm thuế:
Căn cứ tính thuế:
[19] Diện tích đất thực tế sử dụng: [20] Thông tin xác định giá đất:
[20.1] Loại đất:
[20.2] Tên đường/vùng: [20.3] Đoạn đường/khu vực:
[20.4] Loại đường:	[20.5] Vị trí/hạng:
[20.6] Giá đất:	[20.7] Hệ số (đường/hẻm): [20.8] Giá 1 m2 đất (Giá đất theo mục đích sử dụng):
Tính thuế
Đất ở (Tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh)
Tính trên diện tích có quyền sử dụng
[21] Diện tích:	[22] Số thuế phải nộp:
[22]=[21]*[20.8]*0,03%
Đất ở nhà nhiều tầng, có nhiều hộ ở - Tính trên diện tích sàn có quyền sử dụng
[23] Diện tích:	[24] Hệ số phân bổ:	[25] Số thuế phải nộp:
[25]=[23]*[24]*[20.8]*0,03%
Đất sản xuất kinh doanh – Tính trên diện tích sử dụng đúng mục đích
[26] Diện tích:	[27] Số thuế phải nộp ([27]=[26]*[20.8]*0,03% ):
Đất sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đúng quy định:
[29] Hệ số phân bổ (đối với nhà chung cư):
[28] Mục đích đang sử dụng:

( Khi không điền hoặc để bằng 0, hệ số sẽ được tính bằng 1)
[30] Diện tích:	[31] Giá 1m2 đất:
[32] Số thuế phải nộp ([32]=[30]*[31]*[29]*0,15% ):
Đất lấn, chiếm
[33] Mục đích đang sử dụng:
[34] Hệ số phân bổ (đối với nhà chung cư):
( Khi không điền hoặc để bằng 0, hệ số sẽ được tính bằng 1)
[35] Diện tích:
[36] Giá 1m2 đất:
[37] Số thuế phải nộp ([37]=[35]*[36]*[34]*0,2% ):
7. [38] Tổng số thuế phải nộp trước miễn giảm ([38]=[22]+[25]+[27]+[32]+[37]):
8. [39] Số thuế được miễn, giảm:
9. [40] Tổng số thuế phải nộp: [40]=[38] - [39]
10. [41] Nộp một lần cho 5 năm (trong chu kỳ ổn định 5 năm) ([41]=[40]* 5):
11 .Thời hạn nộp thuế:
Nộp thuế một lần trong năm. Nộp thuế theo 2 lần trong năm.
Nộp thuế cho cả thời kỳ ổn định: Năm:
khai./.
Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê
...,Ngày....... tháng..... năm..........
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ	NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Họ và tên:	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số:..........	(Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

File đính kèm:

  • docxTo_khai_02-SDDPNN_to_chuc.docx