Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng - Mẫu số 03

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng - Mẫu số 03, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 03. Thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối vói việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng
..(1)..
------------
Số: ..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
., ngày.thángnăm
THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Kính gửi :(2)
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ giấy phép xây dựng (4);
Căn cứ vào hồ sơ thiết kế được thẩm định tại văn bản số	;
Căn cứ báo cáo hoàn thành thi công xây dựng của Chủ đầu tư số ... ngày ...;
Căn cứ báo cáo khắc phục tồn tại của Chủ đầu tư số .... ngày ... (nếu có);
Căn cứ văn bản chấp thuận nghiệm thu về PCCC số	(nếu có);
Căn cứ văn băn xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số	(nếu có);
Căn cứ kết quả kiểm tra đối với công trình ngày	
	(1)	chấp thuận kết quả nghiệm thu của	(2)	để đưa vào sử dụng
đối với công trình/hạng mục công trình như sau:
1. Thông tin về công trình
a) Tên công trình/hạng mục công trình: ....(3)....
b) Địa điểm xây dựng:	
c) Loại và cấp công trình.
d) Mô tả các thông số chính của công trình
2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư
- Lữu trữ hồ sơ công trình theo quy định.
- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt
- Các yêu cầu khác (nếu có).
Nơi nhận:	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Như trên;	(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)
Lưu: ...
------------------
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.
(2) Tên của chủ đầu tư.
(3) Ghi rõ tên công trình/hạng mục công trình và phạm vi nghiệm thu.
(4) Trường hợp miễn giấy phép xây dựng: ghi căn cứ miễn phép theo quy định của pháp luật.

File đính kèm:

  • docxthong_bao_ket_qua_kiem_tra_cong_tac_nghiem_thu_hoan_thanh_ha.docx