Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1060 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu như sau:
1. Điều kiện, tiêu chuẩn và chế độ nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu
1.1. Công chức, viên chức và người lao động thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 2 quy chế này, đến tuổi nghỉ hưu được xem xét, nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 5, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dưới đây:
a) Đã có thông báo nghỉ hưu;
b) Đạt đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 5 quy chế này;
c) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh.
d) Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.
1.2. Trường hợp công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu thì công chức, viên chức và người lao động được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn.
2. Quy trình thực hiện
2.1. Đơn vị có công chức, viên chức và người lao động đến tuổi nghỉ hưu, đã có thông báo nghỉ hưu, tổ chức họp Hội đồng lương để xem xét, đối chiếu theo điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 15 quy chế này.
2.2. Căn cứ thẩm quyền phân cấp, Thủ trưởng đơn vị ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn và báo cáo Bộ hoặc trình Bộ ký quyết định đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ.
3. Hồ sơ trình Bộ, gồm:
- Công văn do Thủ trưởng đơn vị ký;
- Danh sách trích ngang (Mẫu số 3);
- Thông báo nghỉ hưu của cá nhân được đề nghị;
- Bản phô tô quyết định thành lập Hội đồng lương của đơn vị;
- Biên bản họp Hội đồng lương của đơn vị (có chữ ký của tất cả các thành viên);
- Bản phô tô quyết định nâng bậc lương gần nhất của cá nhân được đề nghị.
- Đối với các trường hợp xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, chức danh tương đương ngạch chuyên viên cao cấp, Bộ có văn bản gửi Bộ Nội vụ.
Tên đơn vị: …………………….
Mẫu số 3
DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN KHI CÓ THÔNG BÁO NGHỈ HƯU NĂM ……….
(Kèm theo Công văn số .../ngày ... tháng ... năm ...)
TT
Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh
Chức danh/
chức vụ
Ngạch/chức danh
 nghề nghiệp, bậc
lương hiện hưởng
Đề nghị 
nâng bậc
 lương TTH
Ghi chú
Nam
Nữ
Ngạch/chức 
danh nghề
nghiệp
Bậc
Hệ số
Thời điểm
 tính nâng 
bậc lương
 lần sau
Số tháng 
còn thiếu
 để 
NBLTX
Bậc
Hệ số
Thời 
điểm
 hưởng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Người lập biểu
 (Ký, họ tên)
……., ngày …… tháng …… năm ……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docthutucnangbacluong.doc