Mẫu Sơ yếu lí lịch cá nhân chuẩn phổ thông

docx4 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 536 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Sơ yếu lí lịch cá nhân chuẩn phổ thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ảnh mầu 4x6cm
(có đóng dấu giáp lai của của cơ quan xác nhận lý lịch)
SƠ YẾU LÝ LỊCH
TỰ THUẬT
Họ và tên:........................................................................................Nam, nữ: ........................
Sinh ngày......... tháng......... năm..............................................................................................
Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: .........................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. Chứng minh thư nhân dân số:............................................. Nơi cấp: ..................................... Ngày................. tháng......... năm.............................................................................................. Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng ................................ Di động..............................................
Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?: ..............................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Số hiệu:..................................
Ký hiệu:..................................
Họ và tên: ................................................................ Bí danh:.................................................
Tên thường gọi: ......................................................................................................................
Sinh ngày......... tháng......... năm...................Tại:....................................................................
Nguyên quán: ..........................................................................................................................
.................................................................................................................................................. Nơi đăng ký thường trú hiện nay: ..........................................................................................
..................................................................................................................................................
Dân tộc: ........................................................ Tôn giáo:...........................................................
Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) .................
.................................................................................................................................................. Thành phần bản thân hiện nay: ..............................................................................................
Trình độ văn hoá: ............................................ Ngoại ngữ:....................................................
Trình độ chuyên môn: .............................................Loại hình đào tạo:..................................
Chuyên ngành đào tạo: ...........................................................................................................
Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày........... tháng............năm ........................................
Nơi kết nạp: ............................................................................................................................
Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày............ tháng...........năm...................................................
Nơi kết nạp: ............................................................................................................................
Tình hình sức khoẻ: ..................................... Cao...........................Cân nặng:............. kg.......
Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn: ...............................................................................
Cấp bậc: ............................................ Lương chính hiện nay: ................................................
Ngày nhập ngũ: .................................Ngày xuất ngũ: ............................................................
Lý do: ......................................................................................................................................
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
Họ và tên bố: ....................................................... Tuổi:......... Nghề nghiệp ..........................
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? ............................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? .....................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Họ và tên mẹ: ...................................................... Tuổi:......... Nghề nghiệp ..........................
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? ............................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? .....................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT
(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Họ và tên vợ hoặc chồng: ........................................... Tuổi: ..................................................
Nghề nghiệp: ...........................................................................................................................
Nơi làm việc: ..........................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: .......................................................................................................................
Họ và tên các con:
1) ........................................................... Tuổi:............. Nghề nghiệp:.....................................
2) ........................................................... Tuổi:............. Nghề nghiệp:.....................................
3) ........................................................... Tuổi:............. Nghề nghiệp:.....................................
4) ........................................................... Tuổi:............. Nghề nghiệp:.....................................
5) ........................................................... Tuổi:............. Nghề nghiệp:.....................................
QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN
Từ tháng năm đến tháng năm
Làm công tác gì?
Ở đâu?
Giữ chức vụ gì?
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Khen thưởng: ..........................................................................................................................
Kỷ luật: ...................................................................................................................................
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.
...............,ngàythángnăm
Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan,	Người khai ký tên Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

File đính kèm:

  • docxmau_so_yeu_li_lich_ca_nhan_chuan_pho_thong.docx
Biểu Mẫu liên quan