Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1039 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu TP-TGPL-3B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ 
THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
	Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)..................................................................................................................
1. Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (TGPL) (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................................................................………....
Tên giao dịch hoặc tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………
…...............................................................................................……………........................
Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................... .…..........
Điện thoại:.......................................Fax:..................................Email:...................................
2. Giấy đăng ký tham gia TGPL số: .............................do...…………... 
......................................................................cấp ngày: ................................…..................... 
3. Đại diện là ông (bà) (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):  ...................................................
...............................................................................................................................................
Chức danh:.............................................................................................................................
Điện thoại:.......................................Fax:..................................Email:...................................
4. Đã đăng ký tham gia TGPL như sau:
4.1. Về người được TGPL:.....................................................................................…….......
............................................................................................................................................... 
4.2. Về hình thức TGPL:................................................................................……...............
...............................................................................................................................................
4.3. Về lĩnh vực TGPL:...................................................................................……..............
...............................................................................................................................................
4.4. Về phạm vi TGPL:............................................................................……......................
...............................................................................................................................................
5. Nay đăng ký tham gia TGPL với nội dung mới như sau:
5.1. Về người được TGPL:.....................................................................................…….......
............................................................................................................................................... 
5.2. Về hình thức TGPL:................................................................................……...............
...............................................................................................................................................
5.3. Về lĩnh vực TGPL:...................................................................................……..............
...............................................................................................................................................
5.4. Về phạm vi TGPL:............................................................................……......................
...............................................................................................................................................
Gửi kèm theo đơn Giấy đăng ký tham TGPL. 
.............., ngày ....... tháng ...... năm ..........
 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docmau_tp_tgpl_3b_don_de_nghi_thay_doi_noi_dung_dang_ky_tham_gia_tro_giup_phap_ly_4375.doc