Đơn xin thuê đất nông nghiệp (dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

docx1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1834 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn xin thuê đất nông nghiệp (dùng cho hộ gia đình, cá nhân), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp
Mẫu số 01b/ĐĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)....................................................... Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)......................
1. Họ và tên người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*: ...........................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................
...................................................................................................................................... Số sổ hộ khẩu: .........................................................cấp ngày.......tháng.......năm........
3. Địa chỉ liên hệ: .........................................................................., Điện thoại: ............
4. Địa điểm khu đất xin thuê: ........................................................................................
5. Diện tích xin thuê (m2): .............................................................................................
6. Thời hạn thuê đất (năm): ...........................................................................................
7. Để sử dụng vào mục đích: .........................................................................................
8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai; trả tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn.
..., ngày ... tháng ... năm...
Người xin thuê đất
(Ký và ghi rõ họ, tên)
XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...
1. Về nhu cầu của người xin thuê đất: .........................................................................
....................................................................................................................................... 2. Về khả năng quỹ đất để cho thuê:............................................................................
.......................................................................................................................................
..., ngày ... tháng ... năm... TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)
* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin thuê đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng.

File đính kèm:

  • docx2_cho_thue_dat_nong_nghiep_doi_voi_ho_gia_dinh_ca_nhan_2396.docx
Biểu Mẫu liên quan