Mẫu tờ trình Đề nghị xét duyệt, công nhận cơ quan/doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

doc1 trang | Chia sẻ: Xuân Hoa | Ngày: 26/04/2024 | Lượt xem: 502 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu tờ trình Đề nghị xét duyệt, công nhận cơ quan/doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự", để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
..
..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB


, ngày  tháng  năm 20

TỜ TRÌNH
ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT, CÔNG NHẬN CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP
ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” NĂM 
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố/tỉnh .
Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;
Căn cứ Hướng dẫn số 439/HD-XDPT-P2 ngày 12/04/2022 của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an về thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA; Hướng dẫn số 1606/HD-CAT-XDPT ngày 20/5/2022 của Công an tỉnh Lào Cai thực hiện quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Căn cứ biên bản cuộc họp kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện việc xây dựng cơ quan/doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” ngày  tháng  năm  (Có biên bản cuộc họp kèm theo).
Cơ quan/doanh nghiệp  đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố/tỉnh công nhận cơ quan/doanh nghiệp. đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Cơ quan/doanh nghiệp 
THỦ TRƯỞNG (CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docmau_to_trinh_de_nghi_xet_duyet_cong_nhan_co_quandoanh_nghiep.doc
Biểu Mẫu liên quan