Phiếu hướng dẫn

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 981 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Phiếu hướng dẫn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THANH TRA SỞ
V/v hướng dẫn gửi đơn khiếu nại đến cơ quan, tổ chức, cá nhân
có thẩm quyền giải quyết
Số /PHD-TT 
Mẫu số 5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Tp.Hồ Chí Minh, ngày
PHIẾU HƯỚNG DẪN
Kính gửi: …….………………………..
Ngày ….. tháng …..năm …..….,Thanh tra Sở nhận được đơn khiếu nại của ông (bà) 	
Địa chỉ: 	
Căn cứ nội dung đơn khiếu nại; theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo Thanh tra Sở nhận thấy đơn khiếu nại của ông/bà không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Sở.
Đề nghị ông (bà) gửi đơn khiếu nại đến …………………………………...
để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
(Tài liệu gửi trả lại kèm theo - nếu có).
Nơi nhận: 
- Như trên;
-Lưu.
KT.CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA

File đính kèm:

  • docdoangia_phieuhuongdan5.doc
Biểu Mẫu liên quan