Mẫu tờ trình Đề nghị công nhận khu dân cư/thôn/tổ dân phố đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

doc1 trang | Chia sẻ: Xuân Hoa | Ngày: 26/04/2024 | Lượt xem: 412 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu tờ trình Đề nghị công nhận khu dân cư/thôn/tổ dân phố đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự", để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN
KDC/THÔN/TỔ DÂN PHỐ
Số: /TTr-
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày  tháng  năm 20

TỜ TRÌNH
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN KHU DÂN CƯ/THÔN/TỔ DÂN PHỐ
ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” NĂM ......
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã..
Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 
Căn cứ Hướng dẫn số 439/HD-XDPT-P2 ngày 12/04/2022 của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an về thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA; Hướng dẫn số 1606/HD-CAT-XDPT ngày 20/5/2022 của Công an tỉnh Lào Cai thực hiện quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Căn cứ kết quả cuộc họp khu dân cư/thôn/tổ dân phố/ hồi giờ  phút, ngày  tháng  năm 
Khu dân cư/thôn/tổ dân phố/ đề nghị: 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã .. xét, công nhận khu dân cư/thôn/tổ dân phố đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: khu dân cư/ thôn/ tổ dân phố 
TRƯỞNG THÔN/TỔ DÂN PHỐ/KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docmau_to_trinh_de_nghi_cong_nhan_khu_dan_cuthonto_dan_pho_dat.doc