Mẫu Thông báo mã số thuế - Mẫu số 11-MST

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo mã số thuế - Mẫu số 11-MST, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 11-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)
TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ: 
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
.., ngày (date)  tháng  năm 
THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ
TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) NOTIFICATION
Cục Thuế/Chi cục Thuế thông báo mã số thuế của người nộp thuế như sau:
The Tax Department of .. Province/City/district hereby would like to inform your TIN as follows:
Mã số thuế: .
Tax identification number
Tên người nộp thuế: .. 
Full name of Taxpayer
Địa chỉ trụ sở: .
Office address
Ngày cấp mã số thuế: .
Date of issue
Cơ quan thuế quản lý trực tiếp: .
Tax Department in charge
Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế.
You are required to use this Tax Identification Number in accordance with stipulated regulations as from the date of TIN issuance.
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT

File đính kèm:

  • docxmau_thong_bao_ma_so_thue_mau_so_11_mst.docx