Mẫu Thông báo Về việc mã số thuế người phụ thuộc - Mẫu số 21-MST

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo Về việc mã số thuế người phụ thuộc - Mẫu số 21-MST, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 21-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)
TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: /TB-CT(CCT)
.., ngày  tháng  năm 
THÔNG BÁO
Về việc mã số thuế người phụ thuộc
Cơ quan thuế thông báo mã số thuế của người phụ thuộc theo hồ sơ đăng ký thuế của như sau:
STT
Tên người phụ thuộc
Loại giấy tờ
Số giấy tờ
Ngày cấp
Nơi cấp
Địa chỉ thường trú
Địa chỉ hiện tại
Mã số thuế của người phụ thuộc
Ngày cấp mã số thuế
1
2
3
...
Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế của người phụ thuộc theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế./.
Nơi nhận:
- ;
- ;
- Lưu VT, KK&KTT.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (1)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Ghi chú: (1): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

File đính kèm:

  • docxmau_ve_viec_ma_so_thue_nguoi_phu_thuoc_mau_so_21_mst.docx