Mẫu quyết định bổ nhiệm/phân công trách nhiệm người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

docx5 trang | Chia sẻ: Xuân Hoa | Ngày: 26/04/2024 | Lượt xem: 523 | Lượt tải: 2Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu quyết định bổ nhiệm/phân công trách nhiệm người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 01:
QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Phòng An toàn, vệ sinh lao động
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH DV AN TOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay quyết định thành lập Phòng An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty bao gồm 03 thành viên theo danh sách đính kèm quyết định này. 
Điều 2: Phòng An toàn, vệ sinh lao động có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây.
1) Nhiệm vụ
Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận an toàn, vệ sinh lao động có nhiệm vụ tham mưu, giúp người sử dụng lao động tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy, nổ;
b) Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;
c) Quản lý và theo dõi việc khai báo, kiểm định máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
d) Tổ chức thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cứu, cấp cứu, phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động;
đ) Tổ chức tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;
e) Chủ trì, phối hợp bộ phận y tế tổ chức giám sát, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại;
g) Tổng hợp và đề xuất với người sử dụng lao động giải quyết kiến nghị của đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra và người lao động về an toàn, vệ sinh lao động;
h) Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên;
i) Tổ chức thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.
2) Quyền hạn
a) Yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh đình chỉ công việc hoặc có thể quyết định tạm đình chỉ công việc trong trường hợp khẩn cấp khi phát hiện các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời phải báo cáo người sử dụng lao động;
b) Đình chỉ hoạt động của máy, thiết bị không bảo đảm an toàn hoặc đã hết hạn sử dụng;
c) Được người sử dụng lao động bố trí thời gian tham dự lớp huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.
Điều 3: Các thành viên của Phòng An toàn vệ sinh lao động do Phó TGĐ phụ trách quản lý công tác An toàn, vệ sinh lao động bổ nhiệm dựa theo tiêu chuẩn và điều kiện do pháp luật quy định.
Điều 4: Phòng An toàn, vệ sinh lao động có trách nhiệm báo cáo trực tiếp cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý công tác An toàn, vệ sinh lao động của công ty.
Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày //
Các Phòng ban liên quan phối hợp cùng với Phòng An toàn, vệ sinh lao động chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)
........
Mẫu 02:
QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm/Phân công trách nhiệm Người làm công tác An toàn, vệ sinh lao động
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH DV AN TOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay quyết định Ông/bà... Mã số nhân viên:..được bổ nhiệm Người làm công tác An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty.
Điều 2: Ông/bà có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây.
1) Nhiệm vụ
Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận an toàn, vệ sinh lao động có nhiệm vụ tham mưu, giúp người sử dụng lao động tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy, nổ;
b) Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;
c) Quản lý và theo dõi việc khai báo, kiểm định máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
d) Tổ chức thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cứu, cấp cứu, phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động;
đ) Tổ chức tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;
e) Chủ trì, phối hợp bộ phận y tế tổ chức giám sát, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại;
g) Tổng hợp và đề xuất với người sử dụng lao động giải quyết kiến nghị của đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra và người lao động về an toàn, vệ sinh lao động;
h) Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên;
i) Tổ chức thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.
2) Quyền hạn
a) Yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh đình chỉ công việc hoặc có thể quyết định tạm đình chỉ công việc trong trường hợp khẩn cấp khi phát hiện các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời phải báo cáo người sử dụng lao động;
b) Đình chỉ hoạt động của máy, thiết bị không bảo đảm an toàn hoặc đã hết hạn sử dụng;
c) Được người sử dụng lao động bố trí thời gian tham dự lớp huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.
Điều 3: Ông/Bà.có trách nhiệm báo cáo trực tiếp cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý công tác An toàn, vệ sinh lao động của công ty.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày //
Các Phòng ban liên quan phối hợp cùng với Ông/bàchịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)
........

File đính kèm:

  • docxmau_quyet_dinh_bo_nhiemphan_cong_trach_nhiem_nguoi_lam_cong.docx