Mẫu biên bản họp Kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

doc1 trang | Chia sẻ: Xuân Hoa | Ngày: 26/04/2024 | Lượt xem: 516 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu biên bản họp Kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự", để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
..
..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB


, ngày tháng năm 20

BIÊN BẢN HỌP
KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ XÂY DỰNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” NĂM 
Hồi giờ phút, ngày tháng năm , tại ..
Cơ giáo dục .. đã tiến hành họp kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả việc xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm
Thành phần:
1. Ông (bà) .; chức vụ: ..; Chủ trì
2. Ông (bà) .; chức vụ: ..; Thư ký
3. Ông (bà) .; chức vụ: ..
4. Ông (bà) .; chức vụ: .. 
..
Nội dung:
1. Chủ trì thông qua mục đích, nội dung, yêu cầu cuộc họp và báo cáo kiểm điểm, đánh giá tình hình, kế quả thực hiện xây dựng cơ sở giáo dục .. đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm
2. Các thành viên dự họp đã thảo luận, nhất trí đánh giá: Năm cơ sở giáo dục đã thực hiện đạt đủ các tiêu chí về xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
3. Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; các thành viên dự họp đã thảo luận và thống nhất / đồng chí đạt tỷ lệ % phiếu nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/huyện/thị/thành phố xét duyệt, công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm
Cuộc họp kết thúc hồi giờ cùng ngày, đã thông qua biên bản với nội dung trên, không có ý kiến khác./.
THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

 • docmau_bien_ban_hop_kiem_diem_danh_gia_tinh_hinh_ket_qua_xay_du.doc