Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

docx2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 3716 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Số: ..................
… (1) …
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
(Địa danh), ngày… tháng … năm …
V/v đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án “… (2) …”
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Kính gửi:............................................. (3)
Chúng tôi là:.................................................................. (1), Chủ Dự án:............................................................. (2).
- Địa điểm thực hiện Dự án:................................................................................................................................. ;
- Địa chỉ liên hệ:................................................................................................................................................... ;
- Điện thoại:........................................ ; Fax:............................................... ; E-mail:.......................................... Xin gửi đến..................................................................................... (3) những hồ sơ sau:
01 (một) báo cáo đầu tư điều chỉnh/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh/phương án sản xuất – kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của Dự án;
05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án bằng tiếng Việt.
01 (một) bản sao bản cam kết bảo vệ môi trường đã xác nhận trước đó kèm theo 01 (một) bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) của Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường này.
Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng.
Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Đề nghị................................................................................... (3)xem xét, đăng ký và cấp Giấy xác nhận đăng ký
bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án.
Nơi nhận:
Như trên;
Lưu …
.............................(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Tên cơ quan cấp giấy xác nhận; (4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án

File đính kèm:

  • docxVan_Ban_De_Nghi_Xac_Nhan_Dang_Ky_Cam_Ket_Bao_Ve_MT.docx