Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Mẫu số 04

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 359 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Mẫu số 04, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 04
 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
Kính gửi :
(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm)
Cơ sở.............................đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số......................., ngày.... tháng...... năm...........của.......................
.......................................................................................................................
Lý do cấp đổi:
Hồ sơ cấp đổi lại Giấy chứng nhận bao gồm :
1. Đơn đề nghị  cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
2........................................................................................................................
3........................................................................................................................
4........................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxdon_de_nghi_cap_doi_giay_chung_nhan_co_so_du_dieu_kien_an_to.docx