Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1600 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỤC THUẾ……
CHI CỤC THUẾ…….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
….ngày….tháng….năm…..
TỜ KHAI NỘP THUẾ
CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
PHẦN TỰ KÊ KHAI
1 - Người chuyển quyền sử dụng đất
a) Họ tên người chuyển quyền sử dụng đất	
(Tên của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân).
b) Địa chỉ:	
c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……ngày…..tháng…..năm…..do………..
………………………………………………………….cấp (cơ quan cấp).
hoặc Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền số…….ngày………
tháng……..năm……do………………………….cấp………………………………..
 2 - Họ tên người nhận quyền sử dụng đất:	
 Địa chỉ:	
 3 - Hợp đồng mua bán, hoặc đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất làm tại……
 …………ngày……..tháng…….năm….và đã được UBND phường xác nhận 
 ngày….tháng…..năm……………..
 4 - Đất chuyển quyền sử dụng:
Diện tích:…………………………………………………m2
Loại đất hoặc loại đường phố:……………………………
Vị trí đất hoặc hạng đất:………………………………….
5 - Họ tên người thay mặt kê khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất:
	Tôi xin cam đoan việc kê khai trên đây là đúng sự thật, hợp pháp va xin nộp thuế đầy đủ đúng kỳ hạn.
Người khai 
(Họ và tên, ký)
PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THUẾ
1 - Diện tích đất chuyển quyền sử dụng:	m2
2 - Loại đất, vị trí, hạng đất:	
3 - Loại đường phố:	
4 - Giá đất tính thuế:	đ/m2
5 - Giá trị đất chịu thuế chuyển quyền:	đồng
6 - Thuế suất:	%
7 - Số thuế phải nộp:	đồng
8 - Đối tượng được miễn hoặc giảm:	
(ghi rõ theo đối tượng nào)
9 - Số thuế được miễn hoặc giảm:	đồng
10 - Số thuế còn phải nộp:	đồng
Viết bằng chữ (	)
11 - Người chuyển quyền (hoặc người nộp thay) nhận giấy này thay thông báo thuế ngày….tháng…..năm……..
Cán bộ kiểm tra tính thuế
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng cơ quan thuế
(Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docTK-nop-thue-QSDD.doc