Phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1453 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
[Tỉnh]
SỞ XÂY DỰNG hoặc
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
--------------------------
Số: ……/…………….
.........., ngày……tháng……năm…….
Cấp giấy phép xây dựng
Làm thủ tục hoàn công
Cấp phó bản giấy phép xây dựng
PHIẾU BÁO YÊU CẦU BỔ SUNG HỒ SƠ Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
 Kính gửi: .Ông (Bà) .............................................................................
Ủy ban nhân dân quận (huyện)................... (hoặc Sở Xây dựng) có nhận được đơn của Ông (Bà)....................................……………………………đề ngày......tháng........năm......... đề nghị cấp: 
+ Giấy phép xây dựng ¨
+ Biên bản kiểm tra hoàn công ¨
+ Phó bản giấy phép xây dựng ¨
với biên nhận số:.…………………………….....ngày.....tháng......năm.......do ............……………........cấp.
Để Ủy ban nhân dân quận (huyện)............. (hoặc Sở Xây dựng) có đủ cơ sở giải quyết cấp theo yêu cầu, đề nghị Ông (Bà) bổ sung các văn bản sau đây: 
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………
Trân trọng !
Lưu ý: - Nếu quá 30 ngày từ khi phát hành giấy báo này mà chủ đầu tư không bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn trên thì Ủy ban nhân dân quận (huyện) hoặc Sở Xây dựng đưa hồ sơ vào lưu trữ theo quy định.
 - Đề nghị chủ đầu tư mang theo biên nhận hồ sơ và phiếu báo này khi đến liên hệ.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc
TUN. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)...
Trưởng phòng quản lý đô thị

File đính kèm:

  • docphieuyeucaubosunghoso.doc