Quyết định về việc điều chỉnh chế độ

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 1018 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Quyết định về việc điều chỉnh chế độ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 06A-HSB
BẢO HIỂM XÃ HỘI ...................
BẢO HIỂM XÃ HỘI ..................
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: ................/QĐ-BHXH
. . . . . . . , ngày .... tháng …. năm .….
QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh chế độ ..........................(1)
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI ..........................................
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;
Căn cứ Quyết định số ............................... ngày ...... tháng ..... năm ..... của .................. .................................. về việc thành lập Bảo hiểm xã hội .....................................;
Căn cứ hồ sơ hưởng chế độ ........... (1) đối với ông/bà ...............................................,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Điều chỉnh lại chế độ .................................................................. đối với ông/bà ..............................................;
Hưởng chế độ từ ........./......../..........; số hồ sơ .............................................
Lý do điều chỉnh: (2)
- ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...
Nội dung điều chỉnh: (3)
- ........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...
Thời điểm điều chỉnh kể từ ngày ........ tháng ....... năm .......
Số tiền được truy lĩnh/phải thu hồi (4) gồm:
- .......................................................................................... đồng;
...
Cộng: .................................................................................. đồng.
(Ghi số tiền bằng chữ)
Điều 2: Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (5).................. ...................................... và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Ông/Bà …………………..;
- BHXH(5) ………………...;
- Lưu hồ sơ (6).
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)
Hướng dẫn lập mẫu 06A-HSB
- Mẫu số 06A-HSB được dùng để điều chỉnh các yếu tố gốc đối với các chế độ BHXH (trường hợp bổ sung định suất tuất hàng tháng thỡ sử dụng mẫu số 08E-HSB, nếu điều chỉnh chê độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau giám định tái phỏt hoặc tổng hợp thỡ sử dụng cỏc mẫu từ số 03E-HSB đến 03N-HSB);
- (1) Ghi rừ loại chế độ được điều chỉnh;
- (2) Lý do điều chỉnh: Ghi rừ lý do và căn cứ điều chỉnh như: nếu do tính sai thỡ ghi tớnh sai, nếu điều chỉnh mức hưởng thỡ ghi rừ căn cứ phát sinh việc điều chỉnh mức hưởng như do tính bổ sung thời gian đóng BHXH, thay đổi tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; căn cứ vào giấy tờ hoặc văn bản nào… 
- (3) Nội dung điều chỉnh: Ghi rừ từng nội dung trước và sau điều chỉnh như thời điểm hưởng, mức hưởng BHXH...; đối với trường hợp điều chỉnh mức hưởng thỡ phải cú thờm bản diễn giải cỏch tớnh lại mức hưởng với nội dung như phần tính mức hưởng tại Bản Quá trỡnh đóng BHXH và diễn giải mức điều chỉnh qua từng thời kỳ đối với trường hợp được truy lĩnh hoặc phải truy thu;
- (4) Nếu được truy lĩnh thỡ khụng hiển thị “phải thu hồi” và ngược lại;
- (5) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện; nếu BHXH cấp huyện điều chỉnh thỡ thay cụm từ “Trưởng phũng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện/quận .........” nờu tại Điều 2 bằng “Kế toán trưởng”.;
- (6) Tùy theo loại chế độ hàng tháng hoặc một lần mà lưu 2 hoặc 1 bản.

File đính kèm:

  • docmau-so-06A-HSB.doc
Biểu Mẫu liên quan