Mẫu biên bản họp kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xây dựng xã/phường/thị trấn đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

doc1 trang | Chia sẻ: Xuân Hoa | Ngày: 26/04/2024 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu biên bản họp kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xây dựng xã/phường/thị trấn đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự", để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BCĐ PCTP, TNXH VÀ XDPT TOÀN DÂN ANTQ
XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN...
Số: /BB-
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày  tháng  năm 20

BIÊN BẢN HỌP
KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” NĂM 
Hồi giờ , ngày  tháng  năm , tại .
Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã/phường/thị trấn. đã tiến hành họp kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện việc xây dựng xã/phường/thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 
Thành phần:
1. Ông (bà) .; chức vụ: ..; Chủ trì
2. Ông (bà) .; chức vụ: ..; Thư ký
3. Ông (bà) .; chức vụ: ...
4. Ông (bà) .; chức vụ: ... 
Nội dung:
1. Chủ trì thông qua mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc họp và báo cáo kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xây dựng xã/phường/thị trấn. đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 
2. Các thành viên dự họp đã thảo luận, nhất trí đánh giá: Năm xã/phường/thị trấn. đã thực hiện đạt đủ các tiêu chí về xây dựng xã/phường/thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
3. Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Ban Chỉ đạo xã/phường/thị trấn.. và các thành viên có mặt dự họp đã thảo luận và thống nhất  /.. đồng chí đạt tỷ lệ.. % phiếu nhất trí, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố. xét duyệt, công nhận xã/phường/thị trấn  đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 
Cuộc họp kết thúc hồi  giờ  cùng ngày, đã thông qua biên bản với nội dung trên, không có ý kiến khác./
THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

TM.BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG (PHÓ) BAN
(Ký tên, đóng dấu/ ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docmau_bien_ban_hop_kiem_diem_danh_gia_tinh_hinh_ket_qua_thuc_h.doc