Mẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức

docx1 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 808 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo
cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
BIÊN BẢN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN
CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN “…” TRƯỚC KHI ĐI VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC
Đoàn kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “…” trước khi đi vào vận hành chính thức được thành lập theo Quyết định số … ngày … tháng … năm … của … đã tiến hành kiểm tra từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … tại …
Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: (ghi đầy đủ họ tên của Trưởng đoàn và tất cả các đoàn viên có mặt)
Đại diện phía Chủ dự án: (Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ những người có mặt)
Với sự tham gia của: (ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác của những người có mặt)
Nội dung kiểm tra: (theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và những yêu cầu cần thiết khác do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường quyết định dựa theo tình hình thực tế khách quan của từng nơi, từng lúc và từng dự án cụ thể)
Nhận xét, kết luận:
Ý kiến của Chủ dự án:
Biên bản được lập vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm … tại … và đã đọc kỹ cho những người tham dự cùng nghe.
Đại diện phía Dự án
(Ký, ghi họ tên, chức vụ)

Trưởng Đoàn kiểm tra
(Ký, ghi họ tên)
Đại diện các cơ quan phối hợp kiểm tra
(Ký, ghi họ tên)
Ghi chú: Trưởng đoàn kiểm tra và đại diện phía chủ dự án ký vào góc trái phía dưới của từng trang biên bản (trừ trang cuối).

File đính kèm:

  • docxmau_bc_3_1417.docx
Biểu Mẫu liên quan