Mẫu Báo cáo Sơ kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm

docx3 trang | Chia sẻ: Xuân Hoa | Ngày: 26/04/2024 | Lượt xem: 646 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Báo cáo Sơ kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-

............., ngày.......tháng.......năm 20.....

BÁO CÁO
Sơ kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
6 tháng đầu năm......./năm.......
Căn cứ Công văn số..... ngày...../...../..... của Công an tỉnh Lào Cai về....... (cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục)..........báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc 06 tháng đầu năm.... (năm....) như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
- Nêu khái quát đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị (hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, số lượng cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên...).
- Địa chỉ cơ quan, đơn vị, điện thoại liên hệ...
- Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị (Thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...).
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ
1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện
- Công tác quán triệt, triển khai của cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường về công tác đảm bảo ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh về tiếp tục “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 109/KH-BCĐ ngày 11/3/2021 của Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND của UBND giai đoạn 2021- 2025 (Ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 gắn với thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND của UBND tỉnh (Số văn bản, ngày, tháng, trích yếu tên văn bản, kế hoạch ban hành).
- Việc đăng ký thực hiện tiêu chuẩn an toàn “An toàn về ANTT” theo Hướng dẫn số 688/HD-CAT- PV28 ngày 15/5/2014 của Công an tỉnh Lào Cai. (Văn bản chỉ đạo, triển khai của đơn vị; số đơn vị phòng, ban, tổ, đội.... đăng ký đầu năm).
 - Ban hành các văn bản, kế hoạch khác liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ...của cơ quan, đơn vị
2. Kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
2.1. Công tác tuyên truyền
- Hình thức tuyên truyền (Tuyên truyền miệng tại các cuộc sinh hoạt, họp, hội nghị...; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trên mạng internet và các nền tảng mạng xã hội; các hình thức tuyên truyền khác...).
- Nội dung tuyên truyền:........
- Kết quả công tác tuyên truyền, đánh giá hiệu quả, sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân qua công tác tuyên truyền.
+ Số buổi tuyên truyền tập trung; số lượt người tham gia.
+ Số tin bài, phóng sự, thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
+ Tuyên truyền trên mạng internet và các nền tảng mạng xã hội.
+ Tuyên truyền bằng các hình thức khác.
2.2. Công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến(nếu có)
- Tổng số loại mô hình trong cơ quan, đơn vị đang duy trì (nêu cụ thể tên từng loại mô hình, số điểm mô hình).
- Số tổ chức tự quản về ANTT (tổ tự quản, đội thanh niên xung kích, đội dân phòng....).
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình (hiệu quả, không hiệu quả).
- Số xây dựng mới trong 6 tháng đầu năm 2022 (số thanh loại nếu có).
3. Công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự
- Tổng số vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Kết quả giải quyết.
- Phối hợp với các lực lượng thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong và ngoài cơ quan (số buổi tuần tra, số người tham gia, số vụ giải quyết, trị giá tài sản thu giữ...).
- Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.
- Số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội (có số liệu cụ thể).
4. Công tác củng cố, kiện toàn lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường
- Tổng số đơn vị bảo vệ (phòng, tổ, đội) hiện có.
- Tổng số nhân viên bảo vệ (trong đó: Bảo vệ chuyên trách, không chuyên trách).
- Đánh giá ghi nhận hoạt động của lực lượng bảo vệ trong 6 tháng đầu năm 2022.
5. Công tác thi đua, khen thưởng
- Kết quả phát động phong trào thi đua, đăng ký thực hiện theo Kế hoạch số 2572/KH-CAT-PV05 ngày 13/10/2021 của Công an tỉnh Lào Cai về Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc trên địa bàn tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2021- 2025. (Trích yếu văn bản đã ban hành, số lượng tập thể, cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng).
- Số tập thể, cá nhân đã được khen thưởng trong các chuyên đề (Cụ thể số quyết định, hình thức khen thưởng, cấp khen thưởng).
6. Kết quả các hoạt động xã hội từ thiện, hoạt động giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới (nếu có)
- Số buổi, số lượt người tham gia tại địa phương được phân công phụ trách.
- Công trình, phần việc, trị giá thành tiền.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
2. Tồn tại, hạn chế
3. Kiến nghị, đề xuất
IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
Trên đây là báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc 06 tháng đầu năm.... (năm....) của (cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục).........../.
Nơi nhận:
- Phòng xây dựng phong trào - CAT Lào Cai;
- .........................................
- Lưu:....

THỦ TRƯỞNG/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU (CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP,
CƠ SỞ GIÁO DỤC)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxmau_bao_cao_so_ket_cong_tac_xay_dung_phong_trao_toan_dan_bao.docx