Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 2587 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
…………………………..
…………………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Số: ……. /TTr-
                ---------------
............., ngày ….. tháng ... năm ...........
TỜ TRÌNH
Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân .................................................
- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai;
- Căn cứ ý kiến thẩm tra của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc;
Sau khi đã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc gửi đến, .................Tài nguyên và Môi trường đề nghị Uỷ ban nhân dân .......................
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho : ...........................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Hiện đang sử dụng đất tại xã.................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Gửi kèm theo tờ trình này có các giấy tờ sau :
1-       Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của................................................ ;
2-       Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã viết cho...........................................................;
3-      ........................................................................................................................................;
4-      ........................................................................................................................................;
............., ngày  ...  tháng ...  năm......
Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường
(Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docTo-trinh-viec-cap-giay-chung-nhan-QSDD.doc