Mẫu đơn đang ký dấu nghiệp vụ giám định

docx2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1279 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu đơn đang ký dấu nghiệp vụ giám định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu đơn đang ký dấu nghiệp vụ giám định CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......, ngày.... tháng.... năm.....
ĐƠN ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ
Kính gửi: [Sở Công Thương]1.....
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa).............................................................................
.......................................................................................................................................
.....
Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):......................................................
.......................................................................................................................................
.....
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):......................................................................................
[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư]1 số:
...............................
Do:....................................................................Cấp
ngày:........../............/..........................
Vốn điều lệ:.........................................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:....................................................................................................
.......................................................................................................................................
.....
Địa chỉ của trụ sở chính:.....................................................................................................
.......................................................................................................................................
......
Điện thoại:........................................Fax:
...........................................................................
Email (nếu có):....................................................................................................................
Đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ trong hoạt động giám định thương mại
Thương nhân cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.
Kèm theo đơn:
-	.....................;
-	…………….
Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docx172_1_mau_don_gcn_dk_dau_nghiep_vu_giam_dinh_tm_8021.docx
Biểu Mẫu liên quan