Quyết định về ban hành nội quy lao động

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1397 | Lượt tải: 2Download
Tóm tắt tài liệu Quyết định về ban hành nội quy lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên đơn vị
Số: …......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày.... tháng..... năm.....
QUYẾT ĐỊNH CỦA …………
(ghi rõ chức vụ và tên đơn vị) 
Về ban hành nội quy lao động
- Căn cứ theo Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ.... ngày.... tháng... năm.... của (cơ quan có thẩm quyền) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.
	Theo đề nghị của.......................................................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nội quy lao động của đơn vị.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày nội quy lao động được đăng ký tại Phòng Lao động Thương binh Xã hội Q10. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) phòng (Ban) và mọi người lao động trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Phòng Lao động Thương binh Xã hội ....; 
- Lưu đơn vị. 

File đính kèm:

  • docQD-ban-hanh-noi-quy-ld.doc
Biểu Mẫu liên quan