Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 981 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 01 
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
........................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:........./....... (nếu có)
 ........., ngày...... tháng......năm..........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông
Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép:…………....…………………
Trụ sở:…………………………………………………………………
Số điện thoại:…………………Fax:………......…..Email:…………....
Căn cứ các quy định của pháp luật về cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản cho cơ quan/tổ chức chúng tôi với thông tin như sau:
Tên nhà xuất bản dự kiến thành lập.........................................................
Trụ sở của nhà xuất bản:..........................................................................
Cơ quan, tổ chức chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động nhà xuất bản sau khi được cấp giấy phép.
 NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC	 (ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
Hồ sơ gửi kèm:
- Đề án thành lập nhà xuất bản;

File đính kèm:

  • doccapgiayphepthanhlapnhaxuatban.doc