Mẫu Thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm - Mẫu 87-DS

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm - Mẫu 87-DS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 87-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
TÒA ÁN NHÂN DÂN......(1)
Số: ...../TB-TA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..., ngày...... tháng ...... năm...... 
THÔNG BÁO
GIẢI QUYẾT VĂN BẢN THÔNG BÁO PHÁT HIỆN VI PHẠM
Kính gửi: (2)..
Địa chỉ: (3).
Tòa án nhân dân tối cao/Tòa án nhân dân cấp cao ............ nhận được Văn bản thông báo số ........... ngày .... tháng .... năm .... của ............. về việc đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định) số............ ngày .... tháng .... năm .......... của Tòa án nhân dân ................. về vụ án “Tranh chấp...................” giữa nguyên đơn là .......... với bị đơn là ............; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ...............
Sau khi nghiên cứu Văn bản thông báo và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, Tòa án nhân dân tối cao/Tòa án nhân dân cấp cao...................... có ý kiến như sau:	
Vì vậy, không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định) số ............. ngày .... tháng .... năm ...... nêu trên.
Tòa án nhân dân tối cao/Tòa án nhân dân cấp cao .................. thông báo để ..................(4) biết.	
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh án TAND ... (để b/c);
- VKSND cùng cấp (để biết);
- TAND cấp phúc thẩm;
- TAND cấp sơ thẩm;
- Cục/Chi cục THADS ....;
- Lưu: VT (VP, ....), hồ sơ vụ án.
CHÁNH ÁN(5)
Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 87-DS:
(1) Ghi tên Tòa án nhân dân nhận đơn đề nghị; nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao nào (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội).
(2) và (3) Ghi tên, địa chỉ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có văn bản thông báo. Nếu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ của người có văn bản thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức có văn bản thông báo (ghi theo văn bản thông báo). Cần lưu ý đối với cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).
(4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên người có văn bản thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức có văn bản thông báo. Cần lưu ý đối với cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Ông Nguyễn Văn A).
(5) Trường hợp Chánh án ủy nhiệm cho người có thẩm quyền ký thay, ký thừa lệnh thì người đó ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu Tòa án.

File đính kèm:

  • docxmau_thong_bao_giai_quyet_van_ban_thong_bao_phat_hien_vi_pham.docx