Mẫu Quyết định V/v cho thôi việc

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 349 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Quyết định V/v cho thôi việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------
QUYẾT ĐỊNH
V/v cho thôi việc............................
GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN ..........
- Căn cứ Bộ Luật Lao động;
- Hợp đồng lao động đã ký ngày .........................................................................................................
- Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay cho Ông (Bà)...........giữ chức vụ.................được nghỉ việc kể từ ngày............................
................................................................................................................................................................
Điều 2: Ông (Bà)	và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:	Giám đốc
Như điều 2;
Lưu hồ sơ	(Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxmau_quyet_dinh_vv_cho_thoi_viec.docx
Biểu Mẫu liên quan