Mẫu Quyết định Về việc cưỡng chế thu hồi đất - Mẫu số 11

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Quyết định Về việc cưỡng chế thu hồi đất - Mẫu số 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 11. Quyết định cưỡng chế thu hồi đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
ỦY BAN NHÂN DÂN ...
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: ....
..., ngày..... tháng .....năm ....
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cưỡng chế thu hồi đất
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN .
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày...tháng năm .;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số .. ngày  tháng  năm của Ủy ban nhân dân về việc thu hồi đất..;
Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  ngày  tháng  năm 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với .đang sử dụng thửa đất số ..., thuộc tờ bản đồ số ...... tại xã................................do ........................................... địa chỉ ...
Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày ..tháng năm.đến ngày ..tháng.năm .
Điều 2.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày . tháng.. năm
2. Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn .. có trách nhiệm giao quyết định này cho..và niêm yết công khai quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn., địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư ..
3. Giao 1  triển khai thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.
4. Kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chế:
.
5. Sở/Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn .; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; các đơn vị có liên quan; 2 . chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận
- Như Khoản 5 Điều 2;
- Thanh tra huyện, VKSND, CA huyện
- Sở TN&MT  (để b/c);
- Lưu: ..
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
--------------------------------
1 Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ
2 Ghi rõ tên người sử dụng đất

File đính kèm:

  • docmau_quyet_dinh_ve_viec_cuong_che_thu_hoi_dat_mau_so_11.doc