Mẫu Quyết định về việc ban hành nội quy lao động

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 230 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Quyết định về việc ban hành nội quy lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY CP ĐT-XD QUẢNG PHÁT
Số: 286/QPIC-HCNS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp Hồ Chí Minh, ngày.... tháng  năm 2013
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành nội quy lao động
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT
 Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
 Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ;
 Căn cứ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ;
	Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Nội quy lao động” của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Quảng Phát.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng/phó phòng/ban trực thuộc Công ty và mọi người lao động trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3, 
- Sở LĐTBXH Tp HCM, 
- Lưu VT, HCNS. 

File đính kèm:

  • docmau_quyet_dinh_ve_viec_ban_hanh_noi_quy_lao_dong.doc
Biểu Mẫu liên quan