Mẫu Quyết định thành lập bộ phận An toàn vệ sinh lao động

doc2 trang | Chia sẻ: Xuân Hoa | Ngày: 26/04/2024 | Lượt xem: 415 | Lượt tải: 2Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Quyết định thành lập bộ phận An toàn vệ sinh lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
........ 
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------------
Số: ........
........, ngày  tháng  năm .
  
QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Bộ phận An toàn vệ sinh lao động
GIÁM ĐỐC ........
- Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của ........;
- Căn cứ Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay quyết định thành lập Bộ phận An toàn vệ sinh lao động tại .........
Điều 2: 
a/ Nhiệm vụ và quyền hạn của an toàn - vệ sinh viên:
- Đôn đốc và kiểm tra giám sát mọi người trong đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, trong sản xuất, nơi làm việc, bảo quản các thiết bị an toàn và sử dụng tốt dụng cụ bảo hộ lao động cá nhân được trao cấp.
- Nhắc nhở tổ trưởng sản xuất chấp hành tốt các chế độ bảo hộ lao động, hướng dẫn các biện pháp bảo vệ an toàn lao động đối với công nhân mới tuyển dụng hoặc mới chuyển đến làm việc ở tổ mình.
- Tham gia góp ý với tổ trưởng sản xuất trong việc đề xuất kế hoạch bảo hộ lao động các biện pháp an toàn vệ sinh lao độngvà cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
- Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, các biện pháp an toàn vệ sinh lao động, khắc phục kịp thời những hiện tượng thiếu an toàn vệ sinh của máy móc thiết bị và nơi làm việc.
b/ Phương thức hoạt động của An toàn - vệ sinh viên:
- Hàng ngày tham gia giám sát hiện trường sản xuất, công tác. Trên cơ sở đó nghiên cứu và đề nghị các yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động và các chế độ chính sách về bảo hộ lao động đối với đơn vị mình.
- Nắm chắc các diễn biến tình hình an toàn vệ sinh máy móc của thiết bị, nơi làm việc và sự chấp hành của CB-CNV đơn vị mình. Phát hiện, xử lý và báo cáo kịp thời các sự cố, vi phạm trong phạm vi trách nhiệm của mình.
- Gương mẫu chấp hành thực hiện tốt các nội quy, quy định về công tác bảo hộ lao động, vệ sinh lao động để làm gương cho đơn vị mình làm gương thực hiện.
- Kết hợp biện pháp vận động, thuyết phục, giáo dục và sử dụng các quyền hạn được giao để thực hiện tốt các công tác bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, an toàn lao động ở đơn vị mình.
Điều 3: Các thành viên của Bộ phận An toàn vệ sinh lao động do Chủ ........ bố trí bổ nhiệm dựa theo tiêu chuẩn và điều kiện do pháp luật quy định.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày //
Các Phòng ban liên quan phối hợp cùng với Bộ phận An toàn vệ sinh lao động chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.
GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)
........
 

File đính kèm:

  • docmau_quyet_dinh_thanh_lap_bo_phan_an_toan_ve_sinh_lao_dong.doc
Biểu Mẫu liên quan