Mẫu Phiếu đề xuất chương trình KH&CN cấp bộ năm 2012

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Phiếu đề xuất chương trình KH&CN cấp bộ năm 2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHIẾU ĐỀ XUẤT
CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP BỘ NĂM 2012
(Kèm theo công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010)
Tên chương trình:
Tính cấp thiết(nêu rõ về sự cần thiết của chương trình, mức độ quan trọng, cấp bách đối với giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế- xã hội; tại sao phải thiết kế thành chương trình nghiên cứu):
Cơ sở để hình thành chương trình:
Mục tiêu( nêu rõ mục tiêu, đích cần đạt được của chương trình là gì)
Nội dung chính (nêu rõ các vấn đề/đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm, các nội dung KH&CN chủ yếu cần phải nghiên cứu, giải quyết để đạt được mục tiêu của chương trình):
Thời gian thực hiện dự kiến
Nhu cầu kinh phí dự kiến(số kinh phí đề nghị hỗ trợ từ NSNN, số kinh phí huy động từ nguồn khác, nhu cầu kinh phí theo thời gian):
Giải pháp tổ chức thực hiện chương trình
Kết quả dự kiến(Nêu rõ sản phẩm dự kiến của chương trình, khả năng ứng dụng vào thực tiễn):
Hiệu quả dự kiến(Nêu rõ hiệu quả đối với KH&CN, đối với phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội,):
Tiềm lực của đơn vị( Nêu rõ tiềm lực của đơn vị về nhân lực, cơ sở vật chất, khả năng huy động các nguồn lực cần thiết khác để thực hiện chương trình, khả năng phối hợp với các đơn vị khác, với doanh nghiệp hoặc địa phương, ):
 ..ngàytháng. năm.
 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Họ, tên và chữ ký – đóng dấu đối với tổ chức)
Đơn vị: 
DANH MỤC ĐỀ XUẤT
CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP BỘ NĂM 2012
(Kèm theo công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010)
STT
Tên đề xuất chương trình
Tính cấp thiết
Mục tiêu, nội dung chính
Kết quả dự kiến
Thời gian, nhu cầu kinh phí
Ghi chú
1
2
3
 .., ngàytháng. năm.
 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Họ, tên và chữ ký – đóng dấu )

File đính kèm:

  • docxmau_phieu_de_xuat_chuong_trinh_khcn_cap_bo_nam_2012.docx
Biểu Mẫu liên quan