Mẫu Đơn đề nghị phê duyệt tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế về giáo dục/ nghiên cứu khoa học/ công nghệ

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 12/06/2022 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Đơn đề nghị phê duyệt tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế về giáo dục/ nghiên cứu khoa học/ công nghệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm 20
ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC/ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ CÔNG NGHỆ
Kính gửi: 	- Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
	- Ban Quan hệ Đối ngoại
Căn cứ Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;
Căn cứ Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 31/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;
Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức buổi hội nghị/ hội thảo . . . . . với các nội dung cụ thể như sau:
Nội dung hội nghị/ hội thảo quốc tế:
Tên hội nghị/ hội thảo:
Thời gian:
Địa điểm:
Người chủ trì (ghi rõ tên – chức vụ):
Người thuyết trình (ghi rõ tên – chức vụ):
Thành phần tham dự:
Chúng tôi xin cam kết:
Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và Hồ sơ kèm theo;
Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.
Các tài liệu gửi kèm Đơn này gồm:
Kế hoạch tổ chức Hội nghị/ hội thảo quốc tế;
Các văn bản khác (nếu có);
Nay Trường Đại học Kinh tế - Luật làm đơn này kính đề nghị Ban Giám đốc – ĐHQG-HCM, xem xét phê duyệt để chúng tôi được phép tổ chức buổi hội nghị/ hội thảo nói trên.
Trân trọng./.
	HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận:
Như trên;
Ban QHĐN;
Các cơ quan liên quan;
Lưu: VT, QHĐN, QLKH.

File đính kèm:

  • docmau_don_de_nghi_phe_duyet_to_chuc_hoi_nghi_hoi_thao_khoa_hoc.doc
Biểu Mẫu liên quan