Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên - Mẫu TP-CC-06

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên - Mẫu TP-CC-06, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TP-CC-06
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 
VÀ CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)..............................
Tên tổ chức hành nghề công chứng (ghi bằng chữ in hoa):....
Địa chỉ trụ sở: .
Đề nghị Sở Tư pháp đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho các công chứng viên sau đây:
STT
Họ và tên
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định bổ nhiệm/bổ nhiệm lại công chứng viên
Công chứng viên hợp danh/Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng (1)
Chữ ký
1
2
.
Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......
Trưởng Phòng công chứng/Trưởng Văn phòng công chứng
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (2)
Ghi chú:
(1) Trường hợp tổ chức đăng ký là Phòng công chứng thì bỏ trống cột này.
(2) Trường hợp đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cùng thủ tục đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng thì chỉ ký và ghi rõ họ tên của Trưởng Văn phòng công chứng.

File đính kèm:

  • docmau_giay_de_nghi_dang_ky_hanh_nghe_va_cap_the_cong_chung_vie.doc