Mẫu Giáo án chuẩn theo bộ giáo dục - Mẫu số 5

doc10 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Giáo án chuẩn theo bộ giáo dục - Mẫu số 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Mẫu số 5.
 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
GIÁO ÁN SỐ:.............................
Thời gian thực hiện:.............................................
Tên chương:.........................................................
..............................................................................
Thực hiện ngày........tháng......năm............
TÊN BÀI: .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:..............................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1
Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
........................................
2
Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
........................................ .
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
3
Củng cố kiến thức và kết thúc bài
.........................................
.........................................
........................................
........................................
4
Hướng dẫn tự học
......................................................................
....................................................................
....................................................................
.....................................................................
Nguồn tài liệu tham khảo 
........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................
TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN
Ngày.....tháng ........năm........
 GIÁO VIÊN 
 Mẫu số 6.
 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
GIÁO ÁN SỐ:.............................
Thời gian thực hiện:.............................................
Bài học trước:.........................................................
..............................................................................
Thực hiện từ ngày..............đến ngày
TÊN BÀI: .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:.....................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:..............................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1
Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
..........................................
.........................................
.........................................
........................................
2
Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
3
Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
.........................................
.........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
.........................................
........................................
........................................
........................................
.......................................
........................................
.......................................
........................................
........................................
.......................................
4
Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
........................................
......................................
.......................................
5
Hướng dẫn tự rèn luyện
......................................................................
....................................................................
....................................................................
.....................................................................
IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
Ngày.....tháng ........năm........
 GIÁO VIÊN 
 Mẫu số 7.
 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
GIÁO ÁN SỐ:.............................
Thời gian thực hiện:.................................................
Tên bài học trước:.....................................................
..............................................................................
Thực hiện từ ngày........ đến ngày ...........
TÊN BÀI: .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:.....................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:..............................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC. 
TT
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1
Dẫn nhập
( Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
........................................
2
Giới thiêu chủ đề 
( Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng)
.........................................
........................................
..........................................
..........................................
.........................................
........................................
........................................
........................................
..........................................
3
Giải quyết vấn đề
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy)
.........................................
.........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
.........................................
........................................
........................................
........................................
.......................................
........................................
.......................................
........................................
........................................
.......................................
4
Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức
.......................................
.......................................
......................................
- Củng cố kỹ năng rèn luyện
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
........................................
......................................
.......................................
5
Hướng dẫn tự học
......................................................................
....................................................................
....................................................................
.....................................................................
VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
Ngày.....tháng ........năm........
 GIÁO VIÊN 

File đính kèm:

  • docmau_giao_an_chuan_theo_bo_giao_duc_mau_so_5.doc
Biểu Mẫu liên quan