Đơn xin rút tín chỉ

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1407 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn xin rút tín chỉ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN RÚT TÍN CHỈ
Kính gửi: 	- Phòng Đào tạo Trường .....................................
Em tên là:	
Sinh ngày:................/........../........................... Mã SV:...................................................
Sinh viên lớp:……………………… Khoa:	
Lý do rút tín chỉ: (đánh dấu “X” vào ô vuông)
 Học lực yếu : Trùng thời khóa biểu
TT
Tên học phần rút
Nhóm HP
Số TC
Ghi
chú
1
2
3
Tổng số tín chỉ rút:
Tổng số tín chỉ đã đăng ký:
Tổng số tín chỉ còn lại sau khi rút:
………………………………
………………
Em làm đơn này kính mong Phòng Đào tạo và Giáo viên chủ nhiệm cho phép em được rút bớt các học phần trên.
	............, ngày tháng năm 20….
Xác nhận của Giảng viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
 (Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú: Sinh viên chỉ được rút tối đa 03 học phần

File đính kèm:

  • docmau-don-xin-rut-tin-chi.doc
Biểu Mẫu liên quan